El so de les cases

1, 2 i 3 de Juny de 2018. 3a edició